تبلیغات

دوست عزیز متن زیر را کپی کرده و به صفحه مدیریت وبلاگ خود مراجعه و در بخش ویرایش قالب  آن را جایگزین فالب فبلی کنید (پیست کنید)

توجه : ابتدا تمام کد قبلی موجود در بخش ویرایش قالب باید پاک شود و بعد کد جدید جایگزین شود!


<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>{$$title}</title>
<style>
td           { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150% }
.frame {
 border: 1px solid #ECECEC; font-size:8pt; font-family:Tahoma
}
a{text-decoration:none; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color:#C22834}
BODY {
 SCROLLBAR-FACE-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #FFFFFF; font-size:8pt; font-family:Tahoma; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0in; margin-bottom:0px
}
A:link {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #C22834; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #C22834; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:active {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #C22834; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #EEBDC1; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}

.style1 {
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
         color:#888888;
}
.style25 {
 font-size: 11px;
 font-weight: bold;
         color:#b9b9b9;
}
</style>
</head>
<!--- Design By : wWw.Irantheme.com --->
<body bgcolor="#FFFCFD">

<div align="center">
<table border="0" bgcolor="" width="1003" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table154">
 <tr>
 <td background="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #969696; line-height: 150%; background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/1.gif'); background-repeat: repeat-y">
<table border="0" width="100%" id="table159" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
  <table border="0" width="100%" id="table160" cellspacing="0" cellpadding="0" height="256">
   <tr>
    <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%; background-repeat: no-repeat" width="31%">
    <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/2.jpg" width="305" height="188"></td>
    <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%; background-repeat: no-repeat" width="19%">&nbsp;</td>
    <td rowspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%; background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/1.jpg'); background-repeat: no-repeat" width="50%">&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" height="81" colspan="2">
    <p align="center">
       <font color="#A72733" style="font-size: 19pt">
           <b>{$$title}</b></font></td>
   </tr>
  </table>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
 <table border="0" width="100%" cellpadding="3" id="table272">
<tr><td width="180" valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
   
   

<table border="0" width="100%" id="table273" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">&nbsp;</td>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="101%" id="table274" >
<TD vAlign=top colspan="3" height="52" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table275" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="37" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/10.gif'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
  <td background="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/4.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>
<font color="#DB8F91">
<span lang="fa">&#1605;&#1606;&#1608;&#1740; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711;
(</span>1<span lang="fa">)</span></font></b></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
  </td>
  <td width="40" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/11.gif" width="40" height="73"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="10%" rowSpan=2 style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
<img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif" width="18" height="22"></TD>
<TD width="80%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="145" id="table276"><tr>
 <td width="24" height="22" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%"></td>
 <td width="114" height="23" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><font color="#DB8F91"><b>&#1605;&#1608;&#1590;&#1608;&#1593;&#1575;&#1578;</b></font></td></tr><tr>
  <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="141" id="table277"><tr>
 <td width='15' style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/13.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
 <span class="s">&nbsp;</span></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 {$$SubjectedArchive}</td></tr></table>


  </td></tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span></font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span></font></p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="146" id="table278"><tr>
 <td width="25" height="22" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="114" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b>
<span lang="fa"><font color="#DB8F91">&#1570;</font></span><font color="#DB8F91"><span lang="fa">&#1585;&#1588;&#1740;&#1608;
 &#1605;&#1575;&#1607;&#1575;&#1606;&#1607;</span></font></b></td></tr><tr>
  <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="141" id="table279"><tr>
 <td width='16' style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%; background-repeat:repeat-y">
 &nbsp;</td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
 <font color="#C22834">{$$ArchiveData}</font></td>

 </tr></table>
  </td></tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="146" id="table280"><tr>
 <td width="24" height="22" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="115" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b><font color="#DB8F91"><span class="TableTitle">
 &#1604;&#1610;&#1606;&#1705; &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;</span></font></b></td></tr><tr>
  <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<div align="center">
<table border=0 cellpadding='2' cellspacing=0 width="138" id="table281"><tr>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="center">

<font color="#C22834"><span class="s">»</span></font></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" width="118">
<p align="right">

<a target="_blank" href=" قالب">http://www.irantheme.com/">&nbsp;&#1602;&#1575;&#1604;&#1576; &#1607;&#1575;&#1610;  &#1575;&#1740;&#1585;&#1575;&#1606; &#1576;&#1604;&#1575;&#1711;</a></td></tr><tr>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="center">

<font color="#C22834"><span class="s">»</span></font></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" width="118">
<p align="right"><font color="#909090">
<span lang="fa"><a target="_blank" href=" تم">http://wWw.Theme-Designer.Com">&nbsp;&#1578;&#1605; &#1583;&#1740;&#1586;&#1575;&#1740;&#1606;&#1585;</a></span></font></td></tr></table></div></td></tr><tr>
  <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="141" id="table282"><tr>
 <td width='16' style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/13.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
 <span class="s">&nbsp;</span></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<bloglinks>{$$$links}</bloglinks>
</div></td></tr></table>

  </td></tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="146" id="table283"><tr>
 <td width="24" height="24" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="115" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b><font color="#DB8F91"><span lang="fa">&#1604;&#1608;&#1711;&#1608;&#1740;
 &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;</span></font></b></td></tr><tr>
  <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <p align="center">
  <font color="#FFFFFF" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
  <marquee onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="113" scrollamount="1" width="128" style="text-align: center">


<center><a href="ADRS SITE" target="_blank" title="|::.. ; ..::|"><img src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/15.gif" border="0" style="border: medium none" width="88" height="31">

     </font></td></tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="146" id="table284"><tr>
 <td width="22" height="25" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="115" height="25" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b>
<font color="#DB8F91"><span lang="fa">&#1570;&#1605;&#1575;&#1585; &#1608; &#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606;</span></font></b></td></tr><tr>
  <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<span style="font-size: 8pt">
<b><font color="#DB8F91">&nbsp;</font></b><font color="#C22834"><span class="s">» </span></font>
  <b><font color="#DB8F91">&#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; :</font><br>
</b>
<BlogAuthors>
  </BlogAuthors><{AuthorsList}>
<BlogAuthors>
&nbsp;
 ({$$posts})
<a href="{$$url}" style="font-size: 11px; color: #C22834; font-family: Tahoma; text-decoration: none">{$$name}</a><br>
</{AuthorsList}>
         <br>&nbsp;<font color="#C22834"><span class="s">» </span></font>
  <font color="#DB8F91">&#1570;<b>&#1605;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; :</b></font></span><p>


<span style="font-size: 8pt">
<font style="font-size: 8pt">


<PAGES>
  <{stat}> &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1605;&#1585;&#1608;&#1586; : {$$TodayVisits}<br>
  &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1607;&#1575;&#1610; &#1583;&#1610;&#1585;&#1608;&#1586; :
{$$YesterdayVisits}<br>
  &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1575;&#1607; : {$$ThisMonthVisits}<br>
  &#1603;&#1604; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1576; : {$$posts}<br>

  &#1603;&#1604; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1607;&#1575; : {$$TotalVisits}<br>
  &#1575;&#1610;&#1580;&#1575;&#1583; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607; : {$$GenerataionTime}
  <span lang="fa">&#1579;&#1575;&#1606;&#1740;&#1607;</span><br>
</{stat}> </PAGES>


</font></span>
          </td></tr></table>


</TD>
<TD width="9%" rowSpan=2 style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/3.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
<img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/3.gif" width="18" height="20"></TD>
<TR height=15>
<TD width="80%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" colspan="3" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table285" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="37" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/8.gif'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
  <td background="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/12.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">&nbsp;</td>
  <td width="37" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/9.gif" width="37" height="42"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
</TABLE>

  </td>
 </tr>
</table>
<p><br>

</td>
 <td valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">

<{IranBlog}>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" id="table286" >
<TD vAlign=top colspan="5" height="56" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table287" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="38" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/10.gif" width="38" height="73"></td>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%; background-image:url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/4.gif'); background-repeat:repeat-x">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span></font></p>
<table width="100%" id="table288" height="40">
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
  <font color="#C85356" style="font-size: 12pt; font-weight: 700">&nbsp;</font><span class="style1"><font color="#C85356" style="font-size: 13pt">{$$subject}</font></span></td>
    </tr>
</table>
  </td>
  <td width="40" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/11.gif" width="40" height="73"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="3%" rowSpan=2 style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
<img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif" width="18" height="22"></TD>
<TD width="3%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
&nbsp;</TD>
<TD width="88%" bgcolor="#FFFFFF" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/5.gif'); background-repeat: repeat-x; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
&nbsp;</TD>
<TD width="3%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
&nbsp;</TD>
<TD width="3%" rowSpan=2 style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/3.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
&nbsp;</TD>
<TR height=15>
<TD width="94%" bgcolor="#FFFFFF" colspan="3" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <table border="0" width="100%" id="table289">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" width="25">
<p align="justify"><P align=justify>&nbsp;</P></p>

</td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<FONT face=Tahoma><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 8pt">
{$$data}</SPAN></FONT></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" width="25">
&nbsp;</td></tr></table>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span></font></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></b>&nbsp;<b></a></font></b><br></p></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" colspan="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table290" cellspacing="0" cellpadding="0" height="41">
 <tr>
  <td width="38" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/8.gif" width="38" height="42"></td>
  <td background="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/12.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  
<table width="97%" id="table291" bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="right"><span style="font-size: 8pt; font-weight:700">&nbsp; &#1606;&#1608;&#1588;&#1578;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; مدیر وبلاگ</span></td>
<td width="89" align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; font-weight:700" color="#C22834"></a></font></td>
</tr>
</table>
 <br>
  </td>
  <td width="37" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/9.gif" width="37" height="42"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
</TABLE>

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
         color:#888888;
}
-->
</style>
<style type="text/css">
<!--
.style25 {
 font-size: 11px;
 font-weight: bold;
         color:#b9b9b9;
}
-->
</style>

<p>
</{IranBlog}> 

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" id="table292" >
<TD vAlign=top colspan="5" height="56" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table293" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="38" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/10.gif" width="38" height="73"></td>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%; background-image:url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/4.gif'); background-repeat:repeat-x">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span></font></p>
<table width="100%" id="table294" height="39">
    <tr>
        <td width="34%" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/7.gif" width="96" height="33"></td>
        <td width="33%" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
  &nbsp;</td>
        <td width="33%" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
  &nbsp;</td>
    </tr>
</table>
  </td>
  <td width="40" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/11.gif" width="40" height="73"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="3%" rowSpan=2 style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
<img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif" width="18" height="22"></TD>
<TD width="3%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
&nbsp;</TD>
<TD width="88%" bgcolor="#FFFFFF" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/5.gif'); background-repeat: repeat-x; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
&nbsp;</TD>
<TD width="3%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
&nbsp;</TD>
<TD width="3%" rowSpan=2 style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/3.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
&nbsp;</TD>
<TR height=15>
<TD width="94%" bgcolor="#FFFFFF" colspan="3" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <table border="0" width="100%" id="table295">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" width="25">

</td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<font color="#C22834">{$$paging}</div></div></div></font></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%" width="25">
&nbsp;</td></tr></table>
</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" colspan="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table296" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="38" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/8.gif" width="38" height="42"></td>
  <td background="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/12.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  
<table width="97%" id="table297" bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="right">&nbsp;</td>
<td width="89" align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
 <br>
  </td>
  <td width="37" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/9.gif" width="37" height="42"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
</TABLE>

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
         color:#888888;
}
-->
</style>
<style type="text/css">
<!--
.style25 {
 font-size: 11px;
 font-weight: bold;
         color:#b9b9b9;
}
-->
</style>

<p>

<p><br>

</td>
 <td width="180" valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" id="table298" >
<TD vAlign=top colspan="3" height="52" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table299" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="38" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/10.gif'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
  <td background="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/4.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>
<font color="#DB8F91">
<span lang="fa">&#1605;&#1606;&#1608;&#1740; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; (2)</span></font></b></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
  </td>
  <td width="40" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/11.gif" width="40" height="73"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="9%" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
<img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/2.gif" width="18" height="22"></TD>
<TD width="81%" bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table300" height="45"><tr>
 <td width="23" height="24" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="112" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <p align="right"><b>
<font color="#DB8F91"><span lang="fa">&#1583;&#1585;&#1576;&#1575;&#1585;&#1607;</span></font></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="18" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <p align="center"><span lang="fa">&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt"><br><div align="center">
 <img src="{$$avator}" ><br>
{$$AboutData}</div>

</td></tr></font></div>

</td></tr></font></span></td>
 </tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table301" height="46"><tr>
 <td width="24" height="25" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="111" height="25" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b><font color="#DB8F91"><span lang="fa">&#1604;&#1608;&#1711;&#1608;&#1740; &#1605;&#1575;</span></font></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="18" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <table border="0" width="100%" id="table302">


<td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%"><form onSubmit="return findInPage(this.string.value);">
                                                        <SCRIPT language=JavaScript>
var NS4 = (document.layers);   
var IE4 = (document.all);
var win = window;   
var n   = 0;
function findInPage(str) {
var txt, i, found;
if (str == "")
return false;
if (NS4) {
if (!win.find(str))
while(win.find(str, false, true))
n++;
else
n++;
if (n == 0)
alert("Not found.");
}
if (IE4) {
txt = win.document.body.createTextRange();
for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) {
txt.moveStart("character", 1);
txt.moveEnd("textedit");
}
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
}
else {
if (n > 0) {
n = 0;
findInPage(str);
}
else
alert("!&#1705;&#1604;&#1605;&#1607; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1606;&#1592;&#1585; &#1583;&#1585; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583;");
}
}
return false;
}
</SCRIPT>
                                                        <center>
                                                          <div align="center">

<img alt="<-BlogTitle->" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/15.gif" border="0" style="border: medium none" width="88" height="31"><br>
<br>
<font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt">
<input class="mailbtn" type="text" name="T1" size="22"  style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #EEBDC0;; color:#000000; font-family:Tahoma; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px; font-size:8pt" value="&lt;DIV align=center&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;{$$subdomain}&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;ADRS LOGO&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;{$$title}&quot; width=&quot;88&quot; height=&quot;31&quot;&gt;&lt;/a&gt;"></span></font>
</div>
                                                        </center>
                                                      </form></td></table></td>
 </tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table303" height="45"><tr>
 <td width="24" height="24" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%"><span lang="fa">&nbsp; </span></td>
 <td width="111" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b><span lang="fa"><font color="#DB8F91">
&#1606;&#1592;&#1585;&#1587;&#1606;&#1580;&#1740;</font></span></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="18" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <p align="center">&nbsp;{$$poll}</td>
 </tr></table>

<ChatBox>
<br>
<br>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table304" height="45"><tr>
 <td width="24" height="24" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%"><span lang="fa">&nbsp; </span></td>
 <td width="111" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b><span lang="fa"><font color="#DB8F91">
&#1578;&#1575;&#1604;&#1575;&#1585; &#1711;&#1601;&#1578;&#1605;&#1575;&#1606;</font></span></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="18" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <p align="right">&nbsp;{$$ChatBox}

 </td>
 </tr></table>

</ChatBox>
<br>
<br>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table305" height="45"><tr>
 <td width="24" height="24" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%"><span lang="fa">&nbsp; </span></td>
 <td width="111" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b><span lang="fa"><font color="#DB8F91">
&#1582;&#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;</font></span></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="18" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<p align="right">

<br>


<{newsletter}></p>
<form method="POST" action='{$$newsletter}' target="Mail" onSubmit="window.open('', 'Mail', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=100')">
<p align="right">&nbsp;&#1606;&#1575;&#1605;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<input type='text' name='name' size='10' dir='ltr' maxlength="50"><br>&nbsp;&#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604;:<input type='text' name='email' size='10' dir='ltr' maxlength="50"><br>
<input type='submit' value='&#1575;&#1606;&#1580;&#1575;&#1605;' name='submit'><BR>
<input type='radio' value='add' checked name='MailAction'>&#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1607;
<input type='radio' name='MailAction' value='delete'>&#1581;&#1584;&#1601;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</form>
  <p align="right"></{newsletter}>


</div></p>
  <form method="post" action="{$$newsletter}" target="Mail" onsubmit="window.open('', 'Mail', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=100')">
<div dir="rtl">
&nbsp;</div>
</form>

 </td>
 </tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table306" height="56"><tr>
 <td width="25" height="26" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
 <td width="110" height="26" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b>
<span lang="fa"><font color="#DB8F91">&#1662;&#1740;&#1608;&#1606;&#1583; &#1607;&#1575;&#1740; &#1585;&#1608;&#1586;&#1575;&#1606;&#1607;</font></span></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="27" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="135" id="table307"><tr>
 <td width='17' style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%; background-image:url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/13.gif'); background-repeat:repeat-y">
 <span class="s">&nbsp;</span></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 {$$links} {$$LinksArchive}</td>

 </tr></table>
 </td>
 </tr></table>


<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>

<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="142" id="table308" height="45"><tr>
 <td width="24" height="24" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/6.png'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;&nbsp; </td>
 <td width="111" height="24" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%"><b>
<span lang="fa"><font color="#DB8F91">&#1662;&#1588;&#1578;&#1740;&#1576;&#1575;&#1606;&#1740;</font></span></b></td>
 </tr><tr>
 <td width="138" height="18" colspan="2" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
 <p align="center" dir="ltr">
 <font color="#DB8F91">&nbsp;Template By</font><span style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt" color="#DB8F91">
:</font><font style="font-size: 8pt" color="#909090"><br>
</font>
</span>
&nbsp;<a target="_blank" title="&#1580;&#1583;&#1740;&#1583; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1608; &#1581;&#1585;&#1601;&#1607; &#1575;&#1740; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1602;&#1575;&#1604;&#1576; &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1740;&#1585;&#1575;&#1606; &#1576;&#1604;&#1575;&#1711;" href="http://www.irantheme.com/" style="font-size: 11px; color: #FFFFFF FONT-FAMILY: Tahoma; text-decoration: none; font-family: Tahoma">wWw.IRANTHEME.COM</a>
<br>
<font color="#DB8F91">Powered By
 : </font>
 <a target="_blank" href="Iranblog.comhttp://www.iranblog.com/">Iranblog.com</a><br>
 <span style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt" color="#909090">
 <a target="_blank" href="http://www.irantheme.com/">
 <img border="0" src="http://www.irantheme.com/images/logo/3.gif" width="100" height="110"></a></font></span></td>
 </tr></table>


</TD>
<TD width="9%" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/3.gif'); background-repeat: repeat-y; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">
<img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/3.gif" width="18" height="20"></TD>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" colspan="3" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
<table border="0" width="100%" id="table309" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="38" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/8.gif'); background-repeat: no-repeat; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#C22834; line-height:150%">&nbsp;</td>
  <td background="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/12.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">&nbsp;</td>
  <td width="37" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #C22834; line-height: 150%">
  <img border="0" src="http://themeupload.irantheme.com/love-1/Gif/9.gif" width="37" height="42"></td>
 </tr>
</table>
</TD>
</TR>
</TABLE>

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
         color:#888888;
}
-->
</style>
<style type="text/css">
<!--
.style25 {
 font-size: 11px;
 font-weight: bold;
         color:#b9b9b9;
}
-->
</style>

<p>

<p><br>
</td></tr></table>

  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%">
  <table border="0" width="100%" id="table310" cellspacing="0" cellpadding="0" height="335">
   <tr>
    <td style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/7.jpg'); background-repeat: no-repeat">&nbsp;</td>
    <td width="197" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/6.jpg'); background-repeat: no-repeat">
    <table border="0" width="100%" id="table312" cellspacing="0" cellpadding="0" height="216">
     <tr>
      <td height="73">
      <p align="left" dir="ltr">
  <font class="footmsg">
 <font style="font-size: 8pt">
  <font color="#646464">
      2009 by</font> </font><a target="_blank" href="http://www.theme-designer.com/">
     Ali Bahnamfar</a></font><br>
  <a target="_blank" href="theme.Comhttp://wWw.irantheme.com">theme.Com</a></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
     </tr>
     </table>
    </td>
    <td width="199" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/5.jpg'); background-repeat: no-repeat">
    <table border="0" width="100%" id="table311" cellspacing="0" cellpadding="0" height="214">
     <tr>
      <td height="71">
      <p dir="ltr" align="right">
     <font color="#646464">Powered By</font> <font class="footmsg">
 <font style="font-size: 8pt">
 <a target="_blank" href="iranblog.comhttp://www.iranblog.com">iranblog.com</a> <font color="#646464">
     Copyright ©&nbsp; </font> </font></font>
<br>
 <font color=#646464><span style="font-size: 8pt">
              This Themplate&nbsp; By <a target="_blank" href="http://wWw.irantheme.com">
Iran</a></span></font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
     </tr>
     </table>
    </td>
    <td width="201" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/4.jpg'); background-repeat: no-repeat">&nbsp;</td>
    <td width="198" style="background-image: url('http://themeupload.irantheme.com/love-1/Jpeg/3.jpg'); background-repeat: no-repeat">&nbsp;</td>
   </tr>
  </table>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" height="1"></td>
 </tr>
</table>
 </td>

</div>

</body>

</html>